نویسنده = مهرداد قنبری
ارتباط بین اثربخشی کمیته حسابرسی و ریسک حسابرسی

دوره 13، شماره 52، دی 1400، صفحه 185-206

قدرت اله حیدی نژاد؛ بابک جمشیدی نوید؛ مهرداد قنبری


بررسی ارتباط بین کارایی مدیریت و تغییر حسابرس با تاکید بر نقش عدم تقارن اطلاعاتی

دوره 11، شماره 43، مهر 1398، صفحه 23-40

اکبر کنعانی؛ رضوان حجازی؛ مهرداد قنبری؛ بابک جمشیدی نوید