نویسنده = غلامحسن تقی نتاج
تعداد مقالات: 4
1. ارائه چارچوب مفهومی تدوین چشم انداز، ارزیابی و گزارشگری سرمایه فکری در نظام بانکی

دوره 5، شماره 20، زمستان 1392، صفحه 122-143

غلامحسن تقی نتاج؛ محمد مهدی مومن زاده


3. ارزیابی اثر بخشی کنترلهای داخلی در یک شرکت سرمایه گذاری

دوره 3، شماره 11، پاییز 1390، صفحه 50-63

غلامحسن تقی نتاج؛ علی اصغر بهرامیان