نویسنده = زهرا پورزمانی
مقایسه تأثیر معیارهای کیفیت سود بر بازده مازاد

دوره 8، شماره 31، مهر 1395، صفحه 36-49

زهرا پورزمانی؛ محسن فانیانی