نویسنده = یداله تاری وردی
تعداد مقالات: 2
1. مدیریت سود از طریق زمان بندی فروش داراییهای بلند مدت

دوره 4، شماره 15، پاییز 1391، صفحه 102-115

یداله تاری وردی؛ الهام ثمری خلج


2. نحوه ی ارائه ی برتر صورت جریان وجوه نقد از دیدگاه گروه های مختلف درایران

دوره 2، شماره 7، پاییز 1389، صفحه 100-109

علی اصغر انواری رستمی؛ یداله تاری وردی