دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. جایگاه حسابرسی داخلی و نحوه عملکرد آن در نظام بانکی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1398

تورج مشتری دوست؛ فاطمه اسناد


2. مبانی تعدیل اظهارنظر حسابرس و مدیریت سود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1398

محمود لاری دشت بیاض؛ محمدجواد ساعی؛ عبداله آزاد


3. تاثیر اجتناب مالیاتی بر چسبندگی هزینه با تاکید بر استراتژی تجاری شرکت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1398

حسام علمی؛ حیدر محمدزاده سالطه


4. بررسی رابطه بین نقدشوندگی و کارایی سرمایه گذاری با توجه به محدودیت مالی و ریسک عملیاتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1398

محمود یحیی زاده فر؛ ایمان داداشی؛ منصوره علیقلی؛ فاطمه ذبیحی


5. ایفای نقش مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی با تأکید بر نقش سرمایه فکری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1398

احسان قدردان؛ عبدالکریم مقدم؛ چمین سلطانیان؛ شهین شاهمرادی


6. بررسی ارتباط بین عدم اطمینان محیطی، مالکیت نهادی و اجتناب مالیاتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1398

فاطمه جلالی؛ عباس هشی؛ وحید دانشی؛ هدی کامرانی


7. شناخت وظایف حاکمیتی دولت و اهمیت آن در تنظیم برنامه های راهبردی و نظارت بر عملکرد دستگاه ها (بررسی چالش ها، راهکارها، تلاش های صورت گرفته در این خصوص)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1398

سید اکبر نیلی پور طباطبایی؛ سعید خزایی؛ حبیب اله فتاحی اردکانی


8. آینده پژوهی در تحقیقات و آموزش حسابداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1398

جمشید لک؛ همت منصوری راد؛ محمدرضا پورعلی


9. بررسی تأثیر یادگیری بر تیم (TBL)، بر یادگیری حسابداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1398

کاظم نحاس؛ غلامرضا کرمی؛ رضوان حجازی؛ شکراله خواجوی


10. تأثیر کیفیت حسابرسی بر اساس رتبه بندی مؤسسات حسابرسی بر مدیریت سود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1398

زهرا لشگری؛ نگار خسروی پور؛ ناصر کلباسی


11. بررسی اثر هاله ای بر کارراهه حرفه ای حسابرس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1398

زهره تابش؛ محمدرضا عبدلی؛ هوشنگ یاورپور