دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
2. عوامل مؤثر بر واکنش بازار اوراق بهادار نسبت به اطلاعات نامشهود

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1398

حمیدرضا بزاززاده تربتی؛ اسفندیار ملکیان


3. تاثیر محافظه کاری مشروط و کیفیت نظام راهبری بر کاهش ریسک دعاوی حقوقی و حق الزحمه حسابرسی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1398

غلامرضا کردستانی؛ مصطفی عبدی؛ مهدی کاظمی علوم


4. بررسی اثر هاله‌ای بر کار‌راهه حرفه‌ای حسابرس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1398

زهره تابش


6. مدل گردش مالی شرکت ها در زنجیره تامین و بررسی تاثیر اعوجاج بر روی آن

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1398

حسین جهانگیری


7. نقش حجم معاملات و نقدشوندگی بر فرصت های سرمایه گذاری و مخارج سرمایه ای در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1398

خاطره صفری؛ مهدی بشکوه


8. ارزیابی میزان توفیق شرکت ها در دستیابی به اهداف ناشی از افزایش سرمایه

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1398

حدیث جوانمرد؛ فردین منصوری؛ کاظم وادی زاده


9. فرصت های رشد، نگهداشت وجه نقد و حق الزحمه حسابرسی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1398

اسماعیل امیری؛ حسن همتی؛ صفدر علی پور


10. رابطه قابلیت مقایسه صورت های مالی و ریسک سقوط مورد انتظار قیمت سهام

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1398

یداله نوری فرد؛ ژاله کاظمی


11. تأثیر کیفیت حسابرسی و مدیریت سود تعهدی و واقعی بر تجدید ارائه صورتهای مالی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1398

علی لطیفی؛ آزیتا جهانشاد


12. محتوای اطلاعاتی گزارش حسابرسی در پیش بینی ورشکستگی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1398

علی پور طبرستانی؛ ایمان داداشی؛ محمدجواد زارع بهنمیری