دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. تدوین الگوی کاهش نرخ‌شکنی در حسابرسی نخستین با استفاده از روش نظریه‌پردازی زمینه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1400

امین ناظمی؛ نویدرضا نمازی؛ تابنده صالحی


2. طراحی و تبیین مدل قیمت گذاری اوراق منفعت با رویکرد جذب سرمایه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1400

سپهر سرهرودی؛ اکبر عالم تبریز؛ احمدرضا قاسمی