تاثیر ساختار حاکمیت شرکتی بر آشفتگی مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تربیت مدرس

2 ارشد حسابداری مدیریت دانشگاه پرندک

10.22034/iaar.2020.107538