حق الزحمه های غیرعادی حسابرسی و کیفیت حسابداری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری پیام نور غرب تهران

2 دانشجوی ارشد حسابداری

10.22034/iaar.2020.107539