تأثیر ساختار شرکتها بر رابطه بین حسابرسی زیست محیطی و کیفیت گزارشگری مالی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ارشد حسابداری آزاد تهران مرکز

2 دانشیار حسابداری آزاد تهران مرکز

10.22034/iaar.2020.107542