بررسی ارتباط بین عدم اطمینان محیطی، مالکیت نهادی و اجتناب مالیاتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه حسابداری دانشگاه سمنان

2 استادیار موسسه آموزش عالی پرندک

3 ارشد حسابداری دانشگاه سمنان

4 ارشد حسابداری شهید بهشتی

10.22034/iaar.2020.107543