دوره و شماره: دوره 11، شماره 43، پاییز 1398، صفحه 5-202 (تحقیقات حسابداری و حسابرسی، پاییز 1398، شماره 43)