دوره و شماره: دوره 11، شماره 41، بهار 1398 
4. بررسی رابطه بین کیفیت سود و بازده اضافی

صفحه 53-70

محمد مهدی نادری نورعینی؛ منصور سرفراز؛ علیرضا محمدی