دوره و شماره: دوره 11، شماره 44، زمستان 1398، صفحه 5-210 
10. محتوی اطلاعاتی گزارش حسابرسی در پیش‌بینی ورشکستگی

صفحه 175-194

علی پور طبرستانی؛ ایمان داداشی؛ محمد جواد زارع بهنمیری