دوره و شماره: دوره 8، شماره 31، بهار 1395 
3. مقایسه تأثیر معیارهای کیفیت سود بر بازده مازاد

صفحه 36-49

زهرا پورزمانی؛ محسن فانیانی


5. ارزیابی تاثیرکیفیت حسابرسی بر تاخیر در گزارشگری مالی

صفحه 68-85

سید عماد صفائی؛ حسن همتی؛ رضا داغانی