دوره و شماره: دوره 8، شماره 32، تابستان 1395 
1. حسابداری مومنتوم و دفتر داری ثبت سه طرفه

صفحه 4-19

محمد علی آقایی؛ ساسان بابائی