دوره و شماره: دوره 9، شماره 33، بهار 1396 
5. سرمایه مدیریتی شرکت و کیفیت افشای اطلاعات

صفحه 74-87

سیدعلی حسینی؛ سپیده سادات آگاه