دوره و شماره: دوره 9، شماره 34، تابستان 1396 
5. جایگاه یابی حسابداری در فرآیند تصمیم گیری های مدیریتی

صفحه 70-87

غلامحسین خورشیدی؛ فرشید زرین کیا