دوره و شماره: دوره 9، شماره 35، پاییز 1396 
2. رابطه مدیریت سود و آشفتگی مالی در دوره بحران مالی جهانی در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 21-38

غلامحسین اسدی؛ کیوان شعبانی؛ سید مرتضی نبویان؛ محمود قربانی


3. تبیین ارزش بازاری اختیارهای واقعی در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 39-56

رضا تهرانی؛ محمد جواد شیخ؛ امیر رضا خسروی