دوره و شماره: دوره 9، شماره 36، زمستان 1396 
8. طراحی الگوهای عملیاتی خرید اعتباری اوراق بهادار با محوریت صندوق سرمایه گذاری و نهاد واسط(spv)

صفحه 115-134

محمد جمالی حسن جانی؛ محمد جواد محقق نیا؛ محمد حسن ابراهیمی سرو علیا