دوره و شماره: دوره 9، شماره 36، زمستان 1396 
7. ریسک نامتقارن و بازده مورد انتظار

صفحه 97-114

مریم دولو؛ مصطفی صدری نیا


8. طراحی الگوهای عملیاتی خرید اعتباری اوراق بهادار با محوریت صندوق سرمایه گذاری و نهاد واسط(spv)

صفحه 115-134

محمد جمالی حسن جانی؛ محمد جواد محقق نیا؛ محمد حسن ابراهیمی سرو علیا