دوره و شماره: دوره 10، شماره 38، تابستان 1397 
2. بررسی نقش، اثربخشی و ارزیابی حسابرسی داخلی در شرکت نفت فلات قاره ایران

صفحه 21-38

غلامرضا سلیمانی امیری؛ الهام حسنی آذر داریانی