دوره و شماره: دوره 10، شماره 40، زمستان 1397 
1. تأثیر عضویت در ترکیب های تجاری بر سطح نگهداری وجه نقد

صفحه 5-24

محمدرضا نیکبخت؛ امیر فیروزنیا؛ سروناز قیطانچیان؛ حمید کلهرنیا