دوره و شماره: دوره 7، شماره 26، تیر 1394 
5. اثر ریسک بر محافظه‌کاری

صفحه 74-91

علی ابراهیمی کردلر؛ زهرا شمس