دوره و شماره: دوره 6، شماره 22، تابستان 1393 
1. نوسانات نرخ ارز و بازده سهام در ایران

صفحه 4-17

احمد جعفری صمیمی؛ حسن کاظمی زرومی؛ کیوان ریاحی وزواری؛ مسلم رحمانیان