دوره و شماره: دوره 6، شماره 23، پاییز 1393 
1. بررسی اثرات جریان‌های نقدی بر تصمیمات سرمایه‌گذاری شرکت‌ها

صفحه 4-23

محمد اسماعیل فدائی نژاد؛ محمد نوفرستی؛ محمد اقبال نیا


3. تأثیر کیفیت سود بر تغییرات بازده غیر متعارف سهام

صفحه 36-55

بهزاد قربانی؛ داریوش فروغی؛ هادی امیری