دوره و شماره: دوره 4، شماره 15، پاییز 1391 
4. بررسی پایداری اجزای نقدی سود

صفحه 60-73

حسن همتی؛ ناصر پرتوی؛ مرتضی حبیبی


5. بورس و شیوه واگذاری سهام به بخش خصوصی

صفحه 74-87

محمد جواد شیخ؛ حسین جباری؛ محمد باقر بخشی جویباری


9. رابطه اقلام تعهدی اختیاری و محافظه کاری حسابداری

صفحه 134-155

محمدرضا شورورزی؛ محسن مرادی؛ علی رستمی