دوره و شماره: دوره 3، شماره 12، دی 1390 
7. رابطه محافظه کاری و نسبت قیمت بازار سهم به ارزش دفتری(P/B) در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 102-119

سید محمود موسوی شیری؛ محمد جواد دهقان عصمت آبادی؛ علیرضا کریمی ریابی


9. سیاست سود تقسیمی از منظر تئوری نمایندگی

صفحه 136-150

جواد مرادی؛ هاشم ولی پور؛ سیده سارا موسوی