دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، تابستان 1389 
3. نظریه‌ی مدیریت سود

صفحه 34-53

علی ثقفی؛ امیر پوریانسب