اعضای هیات تحریریه

صاحب امتیاز

انجمن حسابداری ایران

 مدیر مسئول و سردبیر

دکتر علی ثقفی

 مدیریت مجله و دبیرکل انجمن

ناصر پرتوی (استادیار)

 هیأت تحریریه

علــی ثـقـفـی (دانشـیار دانشـگاه عـلامه طباطبایی – حسابداری)

محمد نمازی (استاد دانشـگاه شیراز – حسابداری)

ویدا مجتهدزاده (استاد دانشگاه الزهراء (س) – حسابداری)

علی اکبر عرب مازار (استاد دانشگاه شهید بهشتی – اقتصاد علم سیستم ها)

احمد جعفری صمیمی (استاد دانشگاه مازندران – حسابداری)

سید حسین علوی طبری (دانشیار دانشگاه الزهراء (س) – حسابداری)

غلامحسین اسدی (اسـتادیـار دانشگاه شهید بهشتی – حسابداری)

 همکار اجرایی:

مریم اصغرزاده بدر

اعضای هیات تحریریه

ویدا مجتهدزاده

استاد دانشگاه الزهراء (س)

bayanbox.ir/info/8831348561351688208/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
vida.mojtahedgmail.com