اعضای هیات تحریریه

صاحب امتیاز

انجمن حسابداری ایران

 مدیر مسئول و سردبیر

دکتر علی ثقفی

 مدیریت مجله و دبیرکل انجمن

ناصر پرتوی (استادیار)

 هیأت تحریریه

علــی ثـقـفـی (دانشـیار دانشـگاه عـلامه طباطبایی – حسابداری)

محمد نمازی (استاد دانشـگاه شیراز – حسابداری)

ویدا مجتهدزاده (استاد دانشگاه الزهراء (س) – حسابداری)

علی اکبر عرب مازار (استاد دانشگاه شهید بهشتی – اقتصاد علم سیستم ها)

احمد جعفری صمیمی (استاد دانشگاه مازندران – حسابداری)

سید حسین علوی طبری (دانشیار دانشگاه الزهراء (س) – حسابداری)

غلامحسین اسدی (اسـتادیـار دانشگاه شهید بهشتی – حسابداری)

 همکار اجرایی:

مریم اصغرزاده بدر

اعضای هیات تحریریه

احمد جعفری صمیمی

استاد دانشگاه مازندران

rms.umz.ac.ir/~jafarisa/
jafarisaumz.ac.ir
0000-0002-9047-6189

h-index: 15  

 

Author_Id:290476189