نویسنده = داریوش فروغی
تدوین مدل باور سرمایه‌گذار به روش نظریه‌پردازی زمینه‌بنیان

دوره 13، شماره 50، تیر 1400، صفحه 113-130

سمانه باری؛ داریوش فروغی؛ عبدالحمید معرفی محمدی


تأثیر کیفیت سود بر تغییرات بازده غیر متعارف سهام

دوره 6، شماره 23، مهر 1393، صفحه 36-55

بهزاد قربانی؛ داریوش فروغی؛ هادی امیری