نویسنده = فرزین رضایی
تاثیر توسعه بازار سهام بر ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها

دوره 12، شماره 46، تیر 1399، صفحه 81-96

فرزین رضائی؛ سمیرا گلزاریان فر


تبیین الگوی ایفای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها وتأثیرآن بر کیفیت سود

دوره 10، شماره 39، مهر 1397، صفحه 167-188

سید احمد موسوی؛ فرهاد شاه ویسی؛ فرزین رضایی


تاثیر شاخصه های راهبری شرکتی و ساختار مالکیت بر هزینه های نمایندگی

دوره 4، شماره 14، تیر 1391، صفحه 82-97

فرزین رضایی؛ محبوبه مهدوی دوست