نویسنده = فریدون رهنمای رودپشتی
آزمون مدل اقتضایی مراحل تکامل حسابداری مدیریت: رویکرد ماتریس اهمیت- عملکرد

دوره 14، شماره 56، دی 1401، صفحه 5-30

فریدون رهنمای رودپشتی؛ فرشاد سبزعلی پور؛ علی صیادی سومار


محتوای اطلاعاتی سود و چرخه نوسانات سود و جریان‌های نقدی

دوره 2، شماره 8، دی 1389، صفحه 46-61

فریدون رهنمای رودپشتی؛ قدرت اله طالب نیا؛ هاشم ولی پور


تعیین نیازها و اولویت های آموزشی محتوای دروس حسابداری و ارایه الگویی موثر

دوره 1، شماره 4، دی 1388، صفحه 76-97

فریدون رهنمای رودپشتی؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ سید محمدرضا رئیس زاده