نویسنده = زهرا پورزمانی
افشای اطلاعات زیست‌محیطی در گزارشگری مالی

دوره 14، شماره 55، مهر 1401، صفحه 97-112

مصطفی نورالدین؛ زهرا پورزمانی


مقایسه تأثیر معیارهای کیفیت سود بر بازده مازاد

دوره 8، شماره 31، مهر 1395، صفحه 36-49

زهرا پورزمانی؛ محسن فانیانی