نویسنده = قاسم بولو
مدل بهبود شفافیت مالی شرکت‌های دولتی ایران

دوره 13، شماره 51، مهر 1400، صفحه 23-38

علی ابراهیمی کردلر؛ محمد مرادی؛ قاسم بولو؛ همت جعفری


بررسی رابطه میان سودآوری، اقلام تعهدی و جریانهای نقدی

دوره 4، شماره 15، مهر 1391، صفحه 116-133

قاسم بولو؛ محمد حسنی؛ احسان فراهانی


بررسی ارتباط سود تلفیقی با قیمت سهام قبل و بعد از تجدید نظر در استاندارد حسابداری شماره 18

دوره 2، شماره 7، مهر 1389، صفحه 4-19

احمد احمدپور؛ قاسم بولو؛ سعید غلامی مهرآبادی


هزینه حقوق صاحبان سهام و ویژگی های سود

دوره 1، شماره 2، تیر 1388، صفحه 4-29

علی ثقفی؛ قاسم بولو