نویسنده = سید مظفر میربرگکار
نقش میانجی شفافیت اطلاعاتی در کاهش فساد اقتصادی در فضای تجارت الکترونیک کشور

دوره 13، شماره 49، فروردین 1400، صفحه 61-80

کاظم پالیزدار؛ ابراهیم چیرانی؛ سید مظفر میربرگکار؛ شاهرودی کامبیز


تدوین الگویی برای هم‌آفرینی ارزش در بازاریابی بنگاه به بنگاه

دوره 12، شماره 48، دی 1399، صفحه 157-176

مجتبی افرند خلیل آباد؛ سید مظفر میربرگکار؛ ابراهیم چیرانی؛ شاهرودی کامبیز


طراحی و آزمون مدلی جهت تبیین شفافیت اقتصادی و اعتماد ملی با تأکید بر تجارت الکترونیک

دوره 12، شماره 46، تیر 1399، صفحه 187-206

کاظم پالیزدار؛ ابراهیم چیرانی؛ سیدمظفر میر برگکار؛ شاهرودی کامبیز