نویسنده = نقی فاضلی
تأثیرمولفه های سرمایه فکری بر سودآوری بانکهای تجاری پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار ایران با استفاده از مدل پالیک اصلاح شده و توسعه یافته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1401

علیرضا شاهرضا؛ خسرو فغانی ماکرانی؛ نقی فاضلی


بررسی تاثیرعوامل مؤثر بر اجتناب مالیاتی و ارائـه مدل بهینه پیشگیری از اجتناب مالیاتی

دوره 15، شماره 59، مهر 1402، صفحه 63-86

مرجان فخار؛ خسرو فغانی ماکرانی؛ نقی فاضلی


فراتحلیل بررسی تاثیراستقلال واحدحسابرسی داخلی برعملکرد حسابرسی داخلی

دوره 14، شماره 55، مهر 1401، صفحه 21-38

پروانه مدیرکیا؛ خسرو فغانی ماکرانی؛ نقی فاضلی