کلیدواژه‌ها = راهبری شرکتی
مدل بهبود شفافیت مالی شرکت‌های دولتی ایران

دوره 13، شماره 51، مهر 1400، صفحه 23-38

علی ابراهیمی کردلر؛ محمد مرادی؛ قاسم بولو؛ همت جعفری


تاثیر شاخصه های راهبری شرکتی و ساختار مالکیت بر هزینه های نمایندگی

دوره 4، شماره 14، تیر 1391، صفحه 82-97

فرزین رضایی؛ محبوبه مهدوی دوست