کلیدواژه‌ها = کیفیت اقلام تعهدی
بررسی رابطه توانایی مدیریت و کیفیت گزارشگری مالی در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 8، شماره 32، دی 1395، صفحه 36-53

علی ابراهیمی کردلر؛ نوراله رحمانی پیچا


مقایسه تأثیر معیارهای کیفیت سود بر بازده مازاد

دوره 8، شماره 31، مهر 1395، صفحه 36-49

زهرا پورزمانی؛ محسن فانیانی


تأثیر کیفیت سود بر تغییرات بازده غیر متعارف سهام

دوره 6، شماره 23، مهر 1393، صفحه 36-55

بهزاد قربانی؛ داریوش فروغی؛ هادی امیری


تجزیه و تحلیل معیارهای سنجش کیفیت اطلاعات حسابداری از بُعد دقت

دوره 6، شماره 22، تیر 1393، صفحه 18-35

حمیده اثنی عشری؛ رضوان حجازی؛ ویدا مجتهدزاده


هزینه حقوق صاحبان سهام و ویژگی های سود

دوره 1، شماره 2، تیر 1388، صفحه 4-29

علی ثقفی؛ قاسم بولو