کلیدواژه‌ها = تجدید ارائه صورت‌های مالی
تجدید ارائه صورت‌های مالی و کارایی سرمایه‌گذاری: نقش میانجی‌گری محدودیت مالی

دوره 14، شماره 53، فروردین 1401، صفحه 155-174

سید محمد امین قافله‌باشی؛ محمد جواد زمانی فروشانی؛ زهرا جودکی؛ مصطفی ایزدپور


بررسی رابطه بین بیش اطمینانی مدیریت و تجدید ارائه صورت‌های مالی

دوره 11، شماره 42، تیر 1398، صفحه 53-70

قاسم بولو؛ مسعود حسنی القار