کلیدواژه‌ها = کیفیت واقعی حسابرسی
برداشت از کیفیت حسابرسی و مقایسه آن با کیفیت واقعی حسابرسی

دوره 15، شماره 57، فروردین 1402، صفحه 223-240

فرهاد امیری؛ علی جعفری؛ محمدمهدی عباسیان فریدونی


ارائه الگوی برداشت بازار از کیفیت حسابرسی

دوره 12، شماره 47، مهر 1399، صفحه 133-152

فرهاد امیری؛ علی جعفری؛ محمد مهدی عباسیان فریدونی