کلیدواژه‌ها = حاکمیت شرکتی
بررسی تاثیرعوامل مؤثر بر اجتناب مالیاتی و ارائـه مدل بهینه پیشگیری از اجتناب مالیاتی

دوره 15، شماره 59، مهر 1402، صفحه 63-86

مرجان فخار؛ خسرو فغانی ماکرانی؛ نقی فاضلی


ارتباط بین اثربخشی کمیته حسابرسی و ریسک حسابرسی

دوره 13، شماره 52، دی 1400، صفحه 185-206

قدرت اله حیدی نژاد؛ بابک جمشیدی نوید؛ مهرداد قنبری


تأثیر ویژگی آندروژنیک مدیران و نقش تعدیلی حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت

دوره 12، شماره 46، تیر 1399، صفحه 147-168

نویدرضا نمازی؛ حسن اسماعیل پور


سرمایه مدیریتی شرکت و کیفیت افشای اطلاعات

دوره 9، شماره 33، فروردین 1396، صفحه 74-87

سیدعلی حسینی؛ سپیده سادات آگاه


بررسی ارتباط بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و اعتبار سودهای گزارش شده

دوره 8، شماره 31، مهر 1395، صفحه 50-67

یونس بادآور نهندی؛ حمزه احمدلو


بررسی رابطه بین برخی مکانیزم های حاکمیت شرکتی و محافظه کاری در گزارشگری مالی

دوره 3، شماره 9، فروردین 1390، صفحه 130-145

یونس بادآور نهندی؛ رسول برادران حسن زاده؛ سعید محمودزاده باغبانی