دوره و شماره: دوره 8، شماره 29، فروردین 1395 
تجدید ارائه‌ی‌ صورت‌های مالی و رفتار پیش‌بینی‌ سود مدیران

صفحه 4-21

ویدا مجتهدزاده؛ نهاله حیاتی؛ منا پارسایی؛ مریم گل محمدی