دوره و شماره: دوره 10، شماره 37، فروردین 1397 
سیاست تقسیم سود در شرکت‌های مشکوک به تقلب

صفحه 41-56

سید احمد خلیفه سلطانی؛ شیدا نایب محسنی


بررسی تأثیرارتباطات دولتی بر ارزش شرکت

صفحه 57-72

حسن زلقی؛ مرتضی بیات؛ ایرج میرحسینی؛ مریم لاله ماژین


بررسی لزوم توجه بیشتر به حسابداری قانونی

صفحه 73-88

حلیمه رحمانی؛ حسین رجب دری؛ اعظم روستا میمندی


بررسی تاثیر اجزای منابع بانک نمونه ایران بر نقدینگی آن

صفحه 111-132

پریسا اسدی کمجانی؛ قدرت اله طالب نیا؛ رسول برادران حسن زاده