اعضای هیات تحریریه

صاحب امتیاز

انجمن حسابداری ایران

 مدیر مسئول و سردبیر

دکتر علی ثقفی

 مدیریت مجله و دبیرکل انجمن

ناصر پرتوی (استادیار)

 هیأت تحریریه

علــی ثـقـفـی (استاد تمام دانشـگاه عـلامه طباطبایی – حسابداری)

محمد نمازی (استاد دانشـگاه شیراز – حسابداری)

ویدا مجتهدزاده (استاد دانشگاه الزهراء (س) – حسابداری)

علی اکبر عرب مازار (استاد دانشگاه شهید بهشتی – اقتصاد علم سیستم ها)

احمد جعفری صمیمی (استاد دانشگاه مازندران – حسابداری)

سید حسین علوی طبری (دانشیار دانشگاه الزهراء (س) – حسابداری)

غلامحسین اسدی (دانشیار دانشگاه شهید بهشتی – حسابداری)

 همکار اجرایی:

مریم اصغرزاده بدر

اعضای هیات تحریریه

علی ثقفی

استاد دانشگاه علامه طباطبایی

simap.atu.ac.ir/cv/9693096/
a.saghafi20965gmail.com

محمد نمازی

استاد دانشگاه شیراز

sess.shirazu.ac.ir/sess/FResearch/FacultyCV.aspx?OP=Code%3d1038
mnamazirose.shirazu.ac.ir
0000-0002-0342-7603

h-index: 10  

Author_Id:36131763300 

علی اکبر عرب مازار

استاد دانشگاه شهید بهشتی

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375372
arabmzrgmail.com

h-index: 2  

احمد جعفری صمیمی

استاد دانشگاه مازندران

rms.umz.ac.ir/~jafarisa/
jafarisaumz.ac.ir
0000-0002-9047-6189

h-index: 15  

 

Author_Id:290476189 

 

 

سید حسین علوی طبری

دانشیار دانشگاه الزهراء (س)

economics.alzahra.ac.ir/Index.aspx?page_=form&lang=1&sub=9&tempname=economics&PageID=10951
shalavitabarigmail.com

غلامحسین اسدی

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375691
h-assadisbu.ac.ir