تاثیر جریان های نقدی آزاد و محدودیت در تامین مالی بر بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

10.22034/iaar.2009.105195