بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ث

  • ثقفی، علی [1] استاد تمام دانشکده حسابداری و مدیریت و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی، ایران
  • ثقفی، علی [1] استاد گروه حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی
  • ثقفی، علی [1] استاد حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی
  • ثقفی، علی [1]
  • ثقفی، علی [1] دانشیار حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی
  • ثقفی، علی [1] دانشیار گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی
  • ثقفی، علی [1] عضو هئیت علمی گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی
  • ثقفی، علی [1] عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
  • ثمری خلج، الهام [1] کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، ایران

ج

چ

ح

خ

د

ذ

ر

ز

س

ش

ص

ط

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی