آغاز انتشار: بهار 1388

توالی انتشار: فصلنامه

میانگین بازه زمانی فرآیند داوری: 5 ماه

نرخ پذیرش مقالات: 35%

وضعیت دسترسی به تمام مقالات: دسترسی باز

دریافت فرم تعهد نویسندگان (Copyright)  

دریافت فرم تعارض منافع (Conflict of Interest)

آمار کلی مقالات مجله 

تعداد مقالات چاپ شده در سال 97: 44 مقاله

ضریب تاثیر نشریه در پایگاه استنادی جهان اسلام:   Q3

کنترل سرقت علمی: مقالات توسط سامانه همانندجو ایران داک، بررسی می گردند

اطلاعات جهت دریافت گزارش همانندی ایران داک نشریه

 دوره و شماره: دوره 12، شماره 45، بهار 1399  

 2. مبانی تعدیل اظهارنظر حسابرس و مدیریت سود

صفحه 23-40

محمود لاری دشت بیاض؛ محمد جواد ساعی؛ عبداله آزاد


 4. بررسی تأثیر یادگیری مبتنی بر تیم (TBL)، بر یادگیری حسابداری

صفحه 55-70

کاظم نحاس؛ غلامرضا کرمی؛ رضوان حجازی؛ شکراله خواجوی


 5. ایفای نقش مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی با تأکید بر نقش سرمایه فکری

صفحه 71-88

احسان قدردان؛ عبدالکریم مقدم؛ چیمن سلطانیان؛ شهین شاهمرادی


 6. بررسی اثر هاله‌ای بر کار‌راهه حرفه‌ای حسابرس

صفحه 89-112

زهره تابش؛ محمد رضا عبدلی؛ هوشنگ یاورپور


 8. آینده پژوهی در تحقیقات و آموزش حسابداری

صفحه 133-146

جمشید لک؛ محمدرضا پورعلی؛ همت منصوری راد


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
انجمن حسابداری ایران

مدیر مسئول و سردبیر:
دکتر علی ثقفی

مدیریت مجله و دبیرکل انجمن:
ناصر پرتوی

همکار اجرایی:
مریم اصغرزاده بدر

اعضای هیات تحریریه