آغاز انتشار: بهار 1388

توالی انتشار: فصلنامه

میانگین بازه زمانی فرآیند داوری: 5 ماه

نرخ پذیرش مقالات: 35%

وضعیت دسترسی به تمام مقالات: دسترسی باز

دریافت فرم تعهد نویسندگان (Copyright)  

دریافت فرم تعارض منافع (Conflict of Interest)

آمار کلی مقالات مجله 

تعداد مقالات چاپ شده در سال 97: 44 مقاله

ضریب تاثیر نشریه در پایگاه استنادی جهان اسلام:   Q3

کنترل سرقت علمی: مقالات توسط سامانه همانندجو ایران داک، بررسی می گردند

دوره 11، شماره 43، پاییز 1398، صفحه 5-202 

 2. بررسی ارتباط بین کارایی مدیریت و تغییر حسابرس با تاکید بر نقش عدم تقارن اطلاعاتی

صفحه 23-40

اکبر کنعانی؛ رضوان حجازی؛ مهرداد قنبری؛ بابک جمشیدی نوید


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
انجمن حسابداری ایران
-- مدیر مسئول و سردبیر:
دکتر علی ثقفی
-- مدیریت مجله و دبیرکل انجمن:
ناصر پرتوی
-- هیأت تحریریه:
علــی ثـقـفـی
محمد نمازی
ویدا مجتهدزاده
علی اکبر عرب مازار
احمد جعفری صمیمی
سید حسین علوی طبری
غلامحسین اسدی
-- همکار اجرایی:
مریم اصغرزاده بدر