شماره‌های پیشین نشریه

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
انجمن حسابداری ایران
-- مدیر مسئول و سردبیر:
دکتر علی ثقفی
-- مدیریت مجله و دبیرکل انجمن:
ناصر پرتوی
-- هیأت تحریریه:
علــی ثـقـفـی
محمد نمازی
ویدا مجتهدزاده
علی اکبر عرب مازار
احمد جعفری صمیمی
سید حسین علوی طبری
غلامحسین اسدی
-- همکار اجرایی:
مریم اصغرزاده بدر