اعضای هیات تحریریه

صاحب امتیاز

انجمن حسابداری ایران

 مدیر مسئول و سردبیر

دکتر علی ثقفی

 مدیریت مجله و دبیرکل انجمن

ناصر پرتوی (استادیار)

 هیأت تحریریه

علــی ثـقـفـی (دانشـیار دانشـگاه عـلامه طباطبایی – حسابداری)

محمد نمازی (استاد دانشـگاه شیراز – حسابداری)

ویدا مجتهدزاده (استاد دانشگاه الزهراء (س) – حسابداری)

علی اکبر عرب مازار (استاد دانشگاه شهید بهشتی – اقتصاد علم سیستم ها)

احمد جعفری صمیمی (استاد دانشگاه مازندران – حسابداری)

سید حسین علوی طبری (دانشیار دانشگاه الزهراء (س) – حسابداری)

غلامحسین اسدی (اسـتادیـار دانشگاه شهید بهشتی – حسابداری)

 همکار اجرایی:

مریم اصغرزاده بدر

اعضای هیات تحریریه

محمد نمازی

استاد دانشگاه شیراز

sess.shirazu.ac.ir/sess/FResearch/FacultyCV.aspx?OP=Code%3d1038
mnamazirose.shirazu.ac.ir
0000-0002-0342-7603

h-index: 10  

Author_Id:36131763300