دوره و شماره: دوره 10، شماره 40، زمستان 1397 
1. تأثیر عضویت در ترکیب های تجاری بر سطح نگهداری وجه نقد

صفحه 5-24

محمدرضا نیکبخت؛ امیر فیروزنیا؛ سروناز قیطانچیان؛ حمید کلهرنیا


7. ارتباط بین ویژگی‌های کمیته حسابرسی با معیارهای عملکرد شرکت‌ها

صفحه 105-126

بهداد خوئینی؛ محسن فقیه؛ مهرداد شفیعی


11. موسسات حسابرسی کوچک ومدیریت سود

صفحه 181-194

عیسی جوانمرد؛ حسین اجاقی