تأثیر سررسید بدهی بر ربسک سقوط آتی قیمت سهام با درنظر گرفتن نظام راهبری شرکتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اصفهان (خوراسگان)

2 ارشد حسابداری آزاد اصفهان (خوراسگان)